Scroll down to view

Some notes concerning the ancestry of Robert L Jones (1841 - 1907)

These are incidental findings from my research into the life of a member of my extended Owen family, Isabel Ellen Owen (1852 - 1917). This section is about the family history of her husband, Robert L Jones (1841 - 1907). and contains links to pages about some of his siblings. The notes are far from thorough but I hope they may be useful to other researchers. I would be happy to offer advice concerning sources of information but I currently do not have the time to conduct the research myself.

This Welsh family lived in Penmachno, Caernarvonshire, the site of an isolated slate quarry (see here or the same pictures with more information can be seen here). It consisted of parents, William and Ellen (aka Eleanor) jones and their six children (click on a name in blue to access information about each of those who emigrated to America):

Much of the information here is from censuses or from newspaper reports, most of which can be found on this excellent National Library of Wales site or elsewhere on the Net. The American Welsh language newspaper Y Drych has been very informative but, as ever, all such information should be treated with caution - even official records such as censuses are often inaccurate. The following information should be checked and counter-checked where possible but I am optimistic that it will provide a useful basis for further research. I shall make an announcement in the "News" section if I add anything more to this page.

This is an extract from the biography of Robert L Jones in History of York County Pennsylvania, Biographical, Vol. II, 1907:

The following biography is taken verbatim (with a few minor changes to bring the sketch to date) from the "Historic Cyclopedia of the 19th Congressional District of Pennsylvania": "That America possesses many advantages for men of energy and comprehensive ability is well illustrated by the very successful career of Robert L. Jones, of Delta, Pa., who was born in Penmachno, Caernarvonshire, Wales, in 1841, and emigrated to the United States in 1860. His parents were natives of Wales and never left that country; of the six children, however, five came to America, the eldest of whom is John W., who arrived here in 1857 and engaged in the slate business in West Bangor, where he now lives. Three years later, the third oldest member of the family and the subject of our sketch, came over from Wales and in 1888 their sister, Mrs. Richard Roberts, and her husband, crossed the ocean and have made Delta their home. The second child, Mrs. Richard Jones, came over in 1890, and now resides in South Delta, and the youngest member, William Peen, who is now superintendant of the slate quarries, owned by our subject, Robert L., emigrated in 1886."

Y Drych, 13 August 1896 (Extracts from an account by an old friend who travelled to Pennsylvania and stayed with Robert L Jones and Isabella): "After arriving at West Bangor, I saw there many more Penmachno people than I was expecting. I saw Ellin and Ann, and William, and John, the sons and daughters of William Jones, Tanrhiw. Richard Roberts, husband of Ann, has done well, and owns his own foundry; and William Jones was a supervisor of the quarrymen of his brother Robert L. Jones. One of the daughters of Ellin Jones the Benar, is married and lives in Philadelphia." Writing about Robert L Jones, he said: "His father was a good singer, and his father (i.e. Robert's grandfather), the old faithful deacon Solomon Jones, at Llan Penmachno."

Censuses for the parents of Robert Jones et al.

Robert Jones's parents were William and Elinor (aka Ellen) Jones. By coincidence, Jones was both Ellen's maiden name and her married name.

In the 1841 Welsh census (In that census adult ages were generally rounded to nearest 5 yrs) the family was living at 'Groesfodd', Penmancho, Caernarvonshire: William (30) was a 'Quarry man' not born in the county: The rest of the family - Elinor (25), John (4), Elinor (2) and Robert (4 months) - were all born in Caernarvonshire. Subsequently their home in Penmachno was Tanrhiw.

In the 1851 Welsh census the household consisted of William (41), still a 'Quarry man' born in Festiniog, Merionethshire: Elinor (36), Quarry man's wife: John (14), a slate maker: Elinor (12): Robert (10): William (5): Ann (2) and William's widowed mother, Elinor Jones (76), a pauper. All but William (sen) were born in Penmachno.

Before revealing the little I know from further back in time, the following is what the Welsh censuses reveal about what happened to William and Ellen Jones, the parents, who stayed behind in Wales:

In the 1871 Welsh censusWilliam (60), Ellen (56) and son David (17) together with a 17-year old servant were living at No 1 Tanyrhiw, Penmachno. Both William and David were "slate makers". As before it stated that William was born in Festiniog, Merionethshire, and Ellen and David were born in Penmachno. In fact Ellen also appears on the 1871 Welsh census in Festiniog with her daughter Anne and husband, Richard Roberts; she was probably visiting to support Anne who was expecting her first child.

In 1881 Ellen (66) was a widow, living alone at Talywarnedd, Festiniog, Merionethshire, and was said to be a housekeeper. In 1891 Ellen (76), a widow, was back in Penmachno, boarding with a family called Vaughan and living on her own means.

Obituaries of Ellen (aka Elenor) Jones

I have found no newspaper reports about William's death but the above censuses, together with the comment in Ellen's obituary that she and William were together until his death, suggests he died between 1871 and 1881. By comparison, following Ellen's death on 2 May 1896, there were at least two quite long newspaper obituaries, both of them in Welsh; one was in Y Gwyliedydd, and the other in the American Welsh language newspaper, Y Drych.

The obituaries use some phrases and terminology that has proved difficult for me, a non-Welsh-speaker, to translate, with the resources available. In addition the printing is not always clear so I provide a copy of the original text, an attempted transcription and an attempted translation (the most obscure sections are shown in italics); any help with improving these would be much appreciated.

The highlighted sections are referred to later on this sheet or in another of the sheets about the family.

The following obituary appeared in Y Gwyliedydd on 1 July 1896 (Translation follows - view original):

CWM, PENMACHMO.
Mai yr 2il, yn nhy ei nai, Mr David Jones, Glanaber, Cwm, bn farw Mrs Ellen Jones, yn 84 rnlwydd oed. Cafodd bedair blynedd dros ben addewid y Testament Newydd i'r gwr o gryfder. Adnabyddid y chwaer oreu fel Ellen Jones, Tanyrhiw. Mae enw mangre ein preswylfod yn ngwanwyn bywyd yn ein dilyn fel rheol ar hyd gyrfa bywyd; felly yn ei hanes hithau. Hanai y chwaer hon o un o foncyffion Wesleyaidd y plwyf. Tybiwyf i'w hynafiaid yn wreiddiol ymfudo i Penmachno o ardal Talsarnau, yn Sir Feirionydd. Yr oedd y diweddar bregethwr poblogaidd Edmund Evans yn gefnder iddi.

Mae llawer o'r teulu yn ardal Talsarnau etc, ac y mae llawer yma, sef teulu lluosog y diweddar Owen Jones, Glasgwm Hall. I'r hon y coffawn am dani yr oedd tair chwaer a phump o frodyr. Un o'i brodyr ydoedd y diweddar bregethwr William Jones, Lloc, Treffynon. Brawd arall iddi oedd y diweddar Barchedig R. Jones (A), gweinidog Wesleyaidd. Ymfudodd ei brodyr John ac Evan i'r America, lle y buont feirw. Treuliodd ei brawd arall hefyd, D. R. Jones, Carrog, emrai flynyddoedd yn ngwlad y machlud haul, ond daeth i wlad ei dadau cyn i angeu ei gymeryd; ac yma tra yn dal y swydd o flaenor yn eglwys y Cwm, dadfeiliwyd ei dy o glai, a chludwyd ef gan gyfoedion ieuengetyd i fynwent gysegredig plwyf ei febyd. Aeth y tair chwaer hefyd ar wasgar yn y wlad hon. Yr alargan sydd yn cydweddu a thynged pob un o'r teulu erbyn hyn yw "ac a fu farw."

Pan symudwyd gwrthrych hyn o sylwadau, symudwyd yr olaf o deulu a weithiodd yn rymus yn ffafr sefydlu a dwyn yn mlaen ddwy gangen o hen sefydliad byd-glodus a dwyfoldarddiol John Wesley yn Penmachno a'r Cwm, pa rai erbyn hyn sydd yn meddu nerth ac addfedrwydd teilwng o'r enwad. Rhyfedd meddwl [thinking] nad oes o'r teulu lluosog ond Ellen Jones a Dafydd ei brawd yn gorphwys yn mynwent Penmachno. Ymbriododd Ellen Jones yn gynar yn ei bywyd ag un William Jones, o hen gapel Ffestiniog, yr hwn oedd yn aelod ffyddlon a diflino gyda y Methodistiaid Calfinaidd. Dygai y naill a'r llall fawr sel dros ei enwad ei hun. Arhosasant ar wahan hyd nes y gwahanwyd hwy fel priod a phriod gan angeu, pryd y cymerwyd William Jones oddiwrth ei waith at ei wobr.

O'r briodas hon yr hanodd pedwar o feibion a dwy o ferched, pump o ba rai sydd erbyn hyn yn West Bangor, America; ac i ymfudwyr i gymydogaeth chwareli Pennsylyania ni phetruswn nad all fod o fantais i'r cyfryw gael eu henwau, sef Mri John, Robert Ll., a W. Penn Jones, a'r ddwy chwaer, Mrs Ellen Jones, a Mrs Richard Roberts, machinist. Aeth rhai ohonynt yno pan oedd masnach yn yr America ar ei holwyn. Cawsant fantais i gasglu o hufen y wlad. Eraill aethant yn ddiweddarach ar gyfrif eu rhagoriaeth mewn crefft sydd yn cael eu harwain yn gyflym yn aur fodrwyog law llwyddiant. Erys y mab arall, Mr David Jones, yn Rhydygro, Cwm, Penmachno. Maent oll yn fyw yn deuluoedd lluosog. Yr oedd Ellen Jones feI ei theulu yn Wesleyad selog a goleuedig ar hyd ei hoes. Parhaodd ei chysylltiadau crefyddol yn ddifwlch.

Un hynodrwydd ynddi oedd llais peraidd a swynol, yr hwn nac effeithiwyd ond nemawr ychydig arno, pan gariai ei chorff arwyddion henaint. Pan oedd galluoedd eraill yn dyoddef dan bwysau blynyddoedd, daliodd ei llais ei dlysni a'i nerth i'r diwedd. Arlwyodd iddi ei hun lawer bord o emynau cysegredig. Un o'i hoff ganeuon oedd "Tragwyddoldeb mawr yw d'enw," ar y don Tanycastell. Am y pum' wythnos diweddaf cyfyngwyd hi i'w gorweddle. Erbyn hyn yr oedd gwendid ac afiechyd yn gadael dylanwad arni ag oedd i raddau yn dyrysu ei meddwl, fel nad allai ymddiddan ond ychydig. Mae y ffaith fod meddwl ambell i Cristion ar ei wely marw yn dyrysu wedi amddifadu y byd o lawer peri. Ni chafodd gwylwyr y chwaer hon ei phrefiad fel y disgynai i lawr y glyn. Gwelodd Duw yn dda ei chymeryd yn dawel heibio i ddychrynfeydd angeu megys heb yn wybod iddi ei hun. Oddiwrth ei bywyd a'i buchedd pan mewn iechyd tynwn gasgliad anocheladwy, nad oes yn nhragwyddoldeb le cyfaddas i Ellen Jones ond yn y "ty nid o waith llaw" ddarparodd ei Phrynwr ar gyfer ei blant. Heddwch i'w llwch nes tyr gwawr dydd y didoli. Ar gais ei phlant, pa rai, er yn yr Amerig bell, a ymddygasant at eu mam mor deilwng ac y gallasai dynoliaeth a chrefydd dymuno arnynt, carem ddatgan trwy gyfrwng eich newyddiadur eu parch a'u diolchgarwch llwyraf i bawb o garedigion eu mam fu yn garedig wrthi i'r gradd lleiaf mewn bywyd ac yn angeu; ac am yr arddangosiad gwir deilwng a wnaed ar ddydd dwyn ei gweddillion i hen fynwent y llan. - D. D. J.

TRANSLATION

CWM, PENMACHMO.
May 2nd, Mrs. Ellen Jones, aged 84, died at the home of her nephew, Mr. David Jones, Glanaber, Cwm. Her trust in the New Testament gave her strength over four years of great adversity. She was known by the name of 'Ellen Jones, Tanyrhiw'. The name of our home premises in the spring of life usually follows us throughout our life; so it was in her history. [i.e. Having lived, early on, in 'Tanyrhiw', she was always known as 'Ellen Jones, Tanyrhiw'; that was the name of the family's dwelling in the early UK censuses.] She was descended from one of the parish's Wesleyan logs. I assumed that her ancestors originally relocated to Penmachno from the Talsarnau area, in Merionethshire. The late popular preacher Edmund Evans was her cousin.

Much of the family is in the Talsarnau area etc, and there are many here, the extensive family of the late Owen Jones, Glasgwm Hall. In this regard we recall that there were three sisters and five brothers. One of her brothers was the late preacher William Jones, Lloc, Treffynon. Another of her brothers was the late Reverend R. Jones (A), the Wesleyan minister. Her brothers John and Evan emigrated to America, where they died. Moreover, another brother D. R. Jones, Carrog, emigrated for many years to the land of sunset, but returned to his father's country before he was taken in death; and here while holding the post of leader in the church of the Valley, his house of clay [biblical reference] was demolished, and was transported by young-born peers to the consecrated graveyard of his son's parish church. The three sisters also were dispersed within this country. The appropriate epithet now to describe the fate of all those siblings is "and died."

When the subject of these remarks was taken, she was the last of a family that was moved and empowered to work towards setting up and promoting two branches of old John Wesley's world-wide dialectic organisation in Penmachno and Cwm, which now have the strength and maturity of the denomination. It is strange to think that there are no multiple family burials but Ellen Jones and her brother Dafydd are lying in Penmachno cemetery. Ellen Jones was married in her life with William Jones, of 'hen gapel' Ffestiniog, who was a faithful and tireless member of the Calvinistic Methodists. Each gaining strength from the other. They stayed together as a couple until her spouse William Jones was taken from his work on Earth to his reward.

From this marriage came, four sons and two daughters, five of which are now in West Bangor, America; we would think it would be advantageous to identify these emigrants to the Pennsylyania quarrying community, namely Messrs. John, Robert Ll., and W. Penn Jones, and the two sisters, Mrs Ellen Jones, and Mrs Richard Roberts, the wife of a machinist. Some of them went there when there was a trade boom in the United States on its chestnut. It took advantage of benefitting from the cream of this country. Others later went, offering their excellent craft skills which rapidly brought them the rewards of success. The other son, Mr David Jones, remains at Rhydygro, Cwm, Penmachno. They all have big families. For Ellen Jones the Wesleyans were like a family offering a unity and enlightenment throughout her life. Her religious affiliation continued uninterrupted.

She had a distinctive and charming voice, which was barely affected by the ageing process. Whilst other abilities suffered with the passing years, the neatness and strength of her voice continued to the end. She knew a great many sacred hymns. One of her favorites was "Tragwyddoldeb mawr yw d'enw," on the Tanycastell wave. For the last five weeks she was confined to her bed. By now weakness and ill health had left their mark together with some degree of mental confusion, so that she was unable to talk very much. The fact that the mind of a Christian has been stifled on her death bed has deprived the world of a great deal. Those who watched this sister did not think that she fell down the cliff. God saw to it that she was taken calmly past the moment of death and took her, unaware, in her sleep. As a result of her life and the bread of life in health, he draws the inevitable conclusion that Ellen Jones is not entirely suitable for him but in his "house not hand made" he provided her Buyer for her children. Peace to dust until the daytime sunflower. At the request of her children, who, though in the far off Americas, would like to state through your newspaper their respect and their greatest gratitude to all of their mother's friends who behaved to their so worthy mother, as their humanity and religion would wish, with kindness to her to the smallest degree in life and death; and for the genuine and dignified display made on the day of the removal of her remains to the old cemetery. - D. D. J.

The above report is headed "CWM PENMACHNO", which is the name of the community where the Jones family lived and is the site of the former quarry settlement at the head of the Penmachno valley in North Wales, about 5km southwest of Penmachno. The Rhiwbach slate quarry where several of the Jones men worked was formerly linked by the Rhiwbach Tramway to the Ffestiniog railway at Blaenau Ffestiniog, which is another 5km WSW of Cwm Penmachno.

The second obituary in Y Drych, 27 August 1896 p.7 gives a little information about William's parentage (see original report:

MRS. ELLEN JONES, TANRHIW.
Marwolaeth Hen Fam Adnabyddus yn Penmachno.
GAN Y PARCH. JOHN CADWALADR.

West Bangor, Pa., Awst 20. - Ychydig wythnosau yn ol ymddangosodd hysbysiad yn amryw o newyddiaduron Cymru am farwolaeth a chladdedigaeth Mrs. Ellen Jones, Tanrhiw, Cwm, Penmachno, yn yr oedran addfed o 84 mlwydd oed. Gan fod i'r hen fam barchus ac adnabyddus hon nifer luosog o blant ac wyrion, a llawer o berthynasau pell ac agos, yn nghyd a lluaws mawr o adnabyddion, meddyliasom nad anmhriodol fuasai i'r "Drych" i adseinio yr hysbysiad hwn. Gweddw y diweddar Mr. Wm. Jones, Tanrhiw, mab hynaf John Solomon Jones a'i briod, yr Hen Gapel, Ffestiniog, ydoedd y ddiweddar Mrs. Ellen Jones. Cawsant y fraint o fagu chwech o blant, y rhai sydd wedi goroesi eu rhieni. Mae pump o'r cyfryw er's blynyddau weithian wedi ymgartrefu yn ardal West Bangor, Pa., sef Mri. John W. Jones, Robert LI. Jones, Wm. Pen Jones, Mrs. Roberts, priod Mr. Richard Roberts, machinist, a Mrs. Ellen Jones, priod Mr. Richard Jones. stone cutter. Triga y brawd arall, Mr. David Jones yn Rhydygro, Cwm Penmachno. Maent oil yn deuluoedd lluosog, ac mewn amgylchiadau cysurusyn barchus a defnyddiol mewn byd ac eglwys.

Hanai yr hen fam hon - Mrs. Ellen Jones, o un o hen foncyffion Wesleyaidd plwyf Penmachno. Daethai ei henafiaid mae yn ymddangos i'r plwyf hwnw o ardal Talsarnau, Sir Feirionydd, ac yr oedd y diweddar bregethwr poblogaidd Edmwnd Evans, Aberdeunant o'r hen ardal enwog uchod yn berthynas agos iddi. Mae llawer o'r hen wehelyth athrylithgar a chrefyddol hwn yn byw yn yr ardal hono hyd heddyw, ac oll yn Wesleyaid o'r iawn ryw, &c., ac mae llawer o'r disgynyddion yn Penmachno, sef teulu lluosog y diweddar Owen Jones, Glasgwm Hall yn golofnau yr enwad hwn. Yr oedd gan Mrs. Ellen Davies hefyd ddau frawd yn bregethwyr adnabyddus, a chymeradwy iawn yn mhlith y Wesleyaid, sef y diweddar Wm. Jones, Lloc Treffynon, a'r diweddar Barchedig Robert Jones (A.), yr hwn a fu farw yn ddiweddar yn Beaumaris, Mon. Ymfudodd ei brawd John Jones gyda ei deulu o Manchester i'r Talaethau Unedig, ac efe a fu farw yn rhywle yn Illinois. Hefyd Evan Jones ei brawd a ddaeth i'r wlad hon, ac a ymsefydlodd yn Collinsville, Talaeth New York, ac mae rhai o'i blant yn byw yn Lyons Falls, a'r cylchoedd cyfagos. Bu ei brawd David Jones, Carog, yn byw am ychydig amser yn West Bangor, Pa., ond dychwelodd yn fuan i wlad ei dadau, a bu farw. Hefyd yr oedd i Ellen Jones dair o chwiorydd wedi eu gwasgar o Benmachno yn fore. Un yn wraig Dolgadfan, ger y Bala, a'r llall yn wraig Prys Mawr, Llanuwchllyn, ac un yn byw yn Talsarnau.

Yr oedd Ellen Jones fel ei theulu yn Wesleyad selog, a goleuedig ar hyd ei hoes. Yr oedd yn nodedig am ei chrefyddolder. Meddai lais peraidd a swynol nodedig i ganu, ac ymddengys fod y dalent gerddorol yn rhedeg fel gwythien arian drwy ei phlant a'i hwyrion, ac wrth gofio yr oedd Solomoniaid yr hen gapel, sef linach y tad, yn gerddorion athrylithgar. Oddiwrth fywyd a buchedd y fam enwog hon gellir tynu casgliad anocheladwy iddi fyned i dragwyddol fwynhad o'i Duw pan fu farw. Crybwylla un gohebydd o Benmachno wrth ysgrifenu hanes marwolaeth a chladdedigaeth Mrs. Ellen Jones, un ffaith gwerth ei chyhoeddi yma i fod yn addysg i ganoedd. "Ei phlant er yn America bell a ymddygasant at eu mam mor deilwng ag y gallasai dynoliaeth a chrefydd ddymuno arnynt," ac mae ei phlant a'u teuluoedd yn dymuno diolch yn gynes i'r sawl a fuont mor garedig wrth eu mam yn ystod y blynyddoedd y bu yn llesghau mewn henaint.

TRANSLATION

MRS. ELLEN JONES, TANRHIW.
Famous Old Mother's Death in Penmachno.
By the Vicar, JOHN CADWALADR.

West Bangor, Pa., August 20. - A few weeks after a notice appeared in various Welsh newspapers about the death and burial of the 84-year-old Mrs. Ellen Jones, Tanrhiw, Cwm, Penmachno. As this venerable and well-known elderly mother had a large number of children and many close relatives and grandchildren as well as a great number of friends, we thought that it would be appropriate for "Y Drych" to re-publish this notice. The late Mrs. Ellen Jones was the widow of the late Mr. Wm. Jones, Tanrhiw, the eldest son of John Solomon Jones and his wife, Hen Gapel, Ffestiniog. They had the privilege of bringing up six children, all of whom survived their parents. Five of these hard working offspring have settled in the West Bangor area, Pa., namely Mr. John W. Jones, Robert LI. Jones, Wm. Pen Jones, Mrs. Roberts, married to Mr. Richard Roberts, machinist, and Mrs. Ellen Jones, wife of Mr. Richard Jones, stone cutter. Another brother, Mr. David Jones lives at Rhydygro, Cwm Penmachno. They have large families, and live in comfortable circumstances, with respected and useful roles in the world and in the church.

An ancestor of this old lady, Mrs. Ellen Jones, was one of the old Wesleyan Penmachno parish logs. Her grandparents appeared to have moved to the parish from the district of Talsarnau, Merionethshire, and the late popular preacher Edmwnd Evans, Aberdeunant, in the famous aforementioned district, was a close relative of hers. Many of these talented and religious kinsfolk of hers lived in that area until recently, and all are associated with the Wesleyans in some way, etc., and many of the descendants are in Penmachno, including the large family of the late Owen Jones, Glasgwm Hall, in the columns of this denomination.

Mrs. Ellen Davies also had two brothers who were well-known preachers, and were well-respected among the Wesleyans, the late Wm. Jones, Lloc Treffynon, and the late Reverend Robert Jones (A.), who has recently died at Beaumaris, Anglesey. Her brother John Jones emigrated with his family from Manchester to the United States, and he died somewhere in Illinois. Also, Evan Jones, her brother who came to this country, and who settled in Collinsville, New York City, and some of his children lived in Lyons Falls, and surrounding areas. Her brother David Jones, Carog, lived for a short time at West Bangor, Pa., but soon returned to his father's country, and died there. Ellen Jones also had three sisters, who left Penmachno betimes. One is married and living in Dolgadfan, near Bala, another is married and living in Prys Mawr, Llanuwchllyn, and the third lives in Talsarnau.

Ellen Jones, like the rest of her family, was an enthusiastic and enlightened Wesleyan throughout her life. She was well known for her religion. It is said that she had a remarkable and handsome singing voice, and it seems that the musical talent runs like a silver vein through her children and grandchildren, and it should be remembered that the Solomonites of the Hen Gapel, the ancestors of their father, were renowned musicians. From the life and conduct of this distinguished mother, an unavoidable conclusion to her earthly life will be to enjoy for ever and ever her God after her death. One correspondent from Penmachno writing Mrs. Ellen Jones's obituary and about her burial, concludes with one fact worth publishing here for the benefit of the masses. "Her children are far away in America and they were brought up by their mother to be as worthy as humanity and religion could wish them," and her children and their families want to thank those who were so kind to their mother during the years of her decline in old age.

A report of the marriage of one of William and Ellen Jones's granddaughters, Ellen Annie Roberts, appeared in Y Drych 4 April 1895 p6 and it stated that "O du ei mam mae y wraig ieuanc yn hanu o hen deulu y Solomon iaid a drigai gynt yn yr Hen Gapel, Ffestiniog, G. C." (i.e. "From her mother's mother [i.e. from the Ellen of the above obituaries), the young lady was born of the old family of Solomon who lived formerly in Hen Gapel, Ffestiniog, in Wales". "Hen Gapel" means "Old Chapel" and this site has photographs, shows its location and reveals that it was built in 1784 as a methodist chapel.

More possible links with the Jones family of Bennar (aka Benar) and/or the Jones family of 'Plas yn Glasgwm' are discussed on this page.

David Jones of Glanaber, Penmachno

The obituaries tell us that Ellen died at the home of her nephew, The 1891 census shows the above mentioned nephew of Ellen, David Jones (47), living at Glanaber, Penmachno, with his wife, Ellen (47), and children Robert (17, Kate (16), John Ll (12); that same address was shared between several families. David and Robert were slate quarrymen, Kate wa s a grocer's assistant and John was at school. All were born in Penmachno. In 1901 the only child listed with David (57), still a slate quarryman, and Ellen (57) was John (21) who was then a Wesleyan preacher; the abodes had become unique to each family and their address was now 9 Glanaber Terrace. In the 1851 census, David (7) (Ellen's nephew) was living in Penmacho with his parents, David (35), a quarryman, and Elizabeth (34) and siblings Catherine (13), John (10), Evan,(4) and Ellen (11 wks).

Ruma Jones provides a family link

A visitor, Ruma Jones, to the Pennsylvania families of William and Ellen's children two years before Ellen's death was almost certainly the granddaughter of Evan Jones, one of the above-mentioned brothers of Ellen.

The following report describes a concert featuring two professional musicians, one of whom was Miss Ruma Jones from Lyon Falls. Other local performers at the concert included two of the sons of William and Ellen Jones, Robert L Jones and William Penn Jones, as well as Robert's eldest daughter, Emma. The report states that Miss Ruma Jones performed a duet with Emma who was her kinswoman.

Report in Y Drych, 19 July 1894:

WEST BANGOR, YORK CO., PA. Cyngerdd Rhagorol-Gwneyd i'r Berdoneg Ganu-Dulliau Aniens o Godi Arian. WEST BANGOR, Gorph. 7. Cynaliwyd cyngerdd rhagorol yn Rehoboth (T. C.), nos Sadwrn, Meh. 30. Cynorthwywyd cantorion y lie gan Proff. David James, Wilkesbarre, a Miss Ruma Jones, Lyons Falls, N. Y., y cyntaf wedi ei fagu yn yr ardal hon, ac wedi dringo i enwogrwydd fel datganwr, arweinydd ac athraw. ......

Y cantorion gymerasant ran mewn canu unawdau a deuawdau oeddynt Miss Katharine Morris, R. H. Jones a W. Penn Jones. Canodd y cor hefyd dan arweiniad R. L. Jones, Ysw., a Miss Ruth Lloyd yn cyfeilio ar yr organ. ... Ond teimlem mai bywyd a gogoniant y cyngerdd oedd Miss Ruma Jones gyda'r piano. Nid oeddwn un amser yn foddlon i efelychu y Saeson trwy ddweyd mai chware y byddys ar yr offerynau cerdd; ond pwy bynag a ddywedo fod peth mor sylweddol ag a gawsom ni gan y foneddiges ieuanc hon nos Sadwrn yn chware, rhaid nad yw yn ystyried fod ystyr i eiriau. Yr oedd hwn yn ganu mor wirioneddol ag y canodd Dafydd erioed a'i delyn yn mhalas brenin Israel, ac yn llawer mwy celfyddydol. "Mi fum ieuanc, ac yr yd wyf yn hen," eto ni chlywais yn fy mywyd y fath ganu gydag offeryn; yn sicr yr oedd yn gampwaith angelaidd. Un o'r pethau mwyaf gorchestol a swynol i mi oedd y piano duett gan Miss Jones a'i chares Miss Emma Jones, y ddwy yn canu ar yr un piano, ac mewn perffaith cydgord. Un peth arall sydd yn tra rhagori yn Miss Jones ar neb welais o'r blaen ydyw nad oes ami eisieu papyr o'i blaen, ond canai y cwbl oddiar ei chof. Pan y curid hi i fyny i ail ganu, disgynai ar y piano heb golli dim amser i chwilio am bapyr nac arall. Mae yn rhaid fod ei chof mor ddiderfyn a'i gallu i feistroli y piano. Un gwyn sydd genyf yn ei herbyn, sef na buasai yn un o ser sefydlog West Bangor; ond fel mae gwaethaf, comet ydyw, yn ymddangos am ychydig yn nhy ei hewythr R. L. Jones, Ysw.

Teimlwn yn rhwymedig i'r cantorion yn ddyeithr a cbartrefol am ein gwasanaethu yn rhad, gan fod yr elw yn myned i gynorthwyo achos crefydd; ac hefyd i'r ehwiorydd fu yn cynllunio ac yn parotoi ar ei gyfer, ac am eu chwaeth dda y tro hwn. .....

Ruma Jones Report Another report in the same edition (right): Miss Ruma Jones returned home to Lyons Falls after greatly enjoying a visit to her 'uncle' R. L. Jones, West Bangor, Pa. Mrs. R. L. Jones returns for a time with her to visit friends in Utica and other places in New York. Robert L Jones was not an uncle to Ruma Jones but I believe "hewythr" can mean a more general kinsman. Ruma was definitely related to Robert.

Note that Ellen's obituary in Y Drych mentioned kinsfolk in Lyon Falls.

The 1880 US census shows Ruma Jones (7) living with her parents Joseph F (39) and Sarah H (41) Jones in Lyonsdale, Lewis, New York; Joseph who was born in Wales and whose parents were Welsh was a farmer. Ruma and Sarah were natives of New York, as was Sarah's mother but her father was born in Wales.

According to the 1900 census the family continued to live there but adds that Joseph was born in July 1841, and that he arrived in America in 1851; Sarah was born in July 1839 and she and Joseph had been married 31 years; Ruma had been born in July 1873. The 1910 census shows Ruma had become a music teacher; at various times there were reports in local American newspapers of her recitals, etc.

The link between this family and the family of Robert L Jones and thus with all his siblings would appear to be the father of Joseph F Jones who was called Evan. The 1865 New York census shows Evan Jones (56), a miller and a widower, Joseph Jones (24) and Rebecca A Jones (22) living in Lewis. All had been born in Wales. This by no means proves that Evan was the brother mentioned in Ellen Jones's obituary but to anyone interested in this extended family, it is well worth investigating further.

Incidentally, in 1940 Ruma was living in Lyons Falls, West Turin Town, Lewis, NY. She never married and "Ruma B Jones" died on 27 May 1956, aged 83, in Lowville, New York.

Penmancho Wesleyans and Wesleyan Ministers

According to Hanes Wesleyaeth Gymreig by Rev. Hugh Jones, the first Wesleyan to visit Penmachno was Ellis Owen of Llansannan in 1806. He was followed by William Jones of Llanelidan and then Richard Jones of Trawsfynydd. A chapel was soon built and opened in 1808. It was sufficient for a few years, but had to be extended, and eventually a new chapel was built in the 1860s. In 1912 the chapel had 154 members.

There are clearly strong links with the Wesleyans within this Jones family. There is a useful website about them and on this page are all the past Wesleyan ministers whose surnames began with J.

Some further links for researchers to consider

The Jones family lived at Tanyrhiw, which was the name of a multi-occupancy residential block in 1841. Tan rhiw House can be seen on this map.

This Talsarnau website has information about a man who, like Ellen Jones, was related to the preacher Edmund Evans; if the link is shared by Ellen Jones then the family information there may be relevent.

There is information on the Net about the Jones family of Glasgwm Hall, Penmachno, e.g. here.

These are the results of a search for "Glasgwm Hall" in the newspaper archives of the National Library of Wales.

The coincidences in places or names may suggest a family link with one or more of the following:

The London Kelt 30 July 1904, p2:

GOLDEN RULE JONES.
Nos Fawrth, Gorphenaf 12fed, bu farw Samuel M. Jones, maer Toledo, Ohio, ar ol cryn waeledd, er galar dwfn yn y ddinas a'r wlad. Ganwyd Mr. Jones yn Nghymru yn 1846, ond daeth drosodd i Collinsville, Sir Lewis, N.Y., pan yn dair oed. Trwy ddiwydrwydd a gallu dyfeisiadol, daeth yn feddianol ar gryn gyfoeth; ac yr oedd yn wir gyfaill i'r dosbarth gweithiol. Cafodd ei ethol yn faer Toledo yn 1897; yna yn 1899 a tbrachefn yn 1901 a 1903. Oherwydd ei ddaliadau neillduol ar gymdeithasiaeth adnabydfiid ef yn gyffredin wrth yr enw "Golden Rule Jones."

GOLDEN RULE JONES.
On Tuesday, July 12, Samuel M. Jones, the mayor of Toledo, Ohio, died after a serious illness, which was the cause of deep mourning in the city and country. Mr. Jones was born in Wales in 1846, but came over to Collinsville, Sir Lewis, N.Y., when he was three. Through diligence and inventive ability, he became possessed of considerable wealth; and he was really a friend of the working class. He was elected Toledo Mayor in 1897; then in 1899 and returned again in 1901 and 1903. Due to his distinctive social tenets he was commonly recognized by the name "Golden Rule Jones.

Y Llan 20th March 1891, p4
Ionawr 29, yn nhy ei mab, Ebenezer F. Jones, Lyons Falls, N.Y., Mary Jones, Tug Hill, Turin, Lewis Co., N.Y., yn 88 mlwydd oed. Ganwyd hi mewn tyddyn o'r enw Oran, ger Llan- drillo, Sir Feirionydd, ac ymfudodd hi a'i theulu yn 1842.

January 29, at his son's house, Ebenezer F. Jones, Lyons Falls, N.Y., Mary Jones, Tug Hill, Turin, Lewis Co., N.Y., aged 88. She was born in a small place named Oran, near Llandrillo, Merionethshire, and emigrated to here

The name may be a coincidence in the following ... but, then again, it may not!

The North Wales Chronicle and Advertiser for the Principality, 28th February 1885 p 5 carried this news item:

Mr F. A. Evans, on behalf of the official receiver, made an ex parte application, in bankruptcy of William Solomon Jones, calling upon Hugh Jones, auctioneer and draper, Penrhyndeudraeth, to pay into court £40 under the following circumstances The bankrupt absconded to America, and it was found that he had assigned his property to Mr Hugh Jones. A sale took place in December, and the official receiver who wished, on behalf of the full body of the creditors to have a full investigation into the business relations between the bankrupt, and this special creditor interfered, but an agreement was arrived at under which the sale was permitted to proceed, upon the understanding that the amount realised should be lodged in the bank to the joint account of the receiver and the creditor. The amount realised was £110, but. although the sale was to have been for cash, only £70 had been paid in. A medical certificate had been put in asking for an adjournment on the grounds that Mr Hughes was suffering from cerebrial congestion but as the official receiver had reason to believe that the balance of £40 would never be paid unless immediate steps were taken, he applied that it should now be paid into court by the persons who were managing the business of Mr Hughes, to await the result of a motion which would subsequently be made to his honour. - Mr J. Roberts, who opposed the application, said that the agreement was that the money, as stated in a letter sent to the official receiver, was to be paid in as collected. His instructions were that the money had been paid in as collected by Mr Hughes, who, as shown by the medical certificate, was not in a fit state to attend the court.-His Honour said there was no reliable evidence that the proceeds of the sale had been paid in as collected. Having regard also to the condition of Hughes, the application could not be entertained.

[ Close ]